เรื่องราวสมัยพุทธกาล
  แนวทางปฏิบัติของพระวัดป่า
  เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค
  อบายภูมิ 4
  ธรรมะทั่วไป
  ความรักของแม่
  พระไพศาล วิสาโล
  หนังสือธรรมะ
  ตำนานบทสวดมนต์-พระปริตร
  เสียงอ่านทั้งหมด
เสียงอ่านหนังสือธรรมะ
 
เรื่องจริง...จากกรรม เรื่องจริง...จากกรรม

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดย คณะนฤมิตธรรมมิกกาวาส เป็นหนังสือที่รวบรวมบันทึกของบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบาปกรรมที่เคยได้กระทำ และผลที่ตนต้องได้รับจากกรรมนั้นๆ เป็นอุทาหรณ์สอนใจถึงเรื่องกฏแห่งกรรมที่ไม่อาจหลีกหนีได้

หนังสือเล่นนี้เป็นหนังสือธรรมมะเล่มแรก ที่ผมได้เริ่มอ่านอัดเสียง และเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงอ่านชุดต่อๆ มา


ปกหน้า
กถามุข
คำนำ
กรรมของคนหนึ่ง ผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่ง
กรรมจากการตกปลา
กรรมโต้เถียงพ่อแม่
นักวิทยาศาสตร์เอก
กรรมตามทันผู้ชายเจ้าชู้
ใช้กรรมลักทรัพย์
กรรมจากคางคก
กรรมจากการตีวัว
กรรมจากการทำแท้ง
การลดกรรม ๔๕ อย่าง
สติ และปัญญา
อนุโมทนาบุญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ไม่สงวนสิทธิ์ในทางเผยแพร่เสียงอ่านทั้งหมดในเว็ปนี้ ทุกท่านสามารถนำไปเผยแพร่ต่อตามที่ต่างๆได้ตามเห็นสมควร

safariguideafrica